صفر تا صد

در این دوره هدف آموزش، طراحی و اجرای طاقی بدون قالب با دهانه نزدیک به ۵ متر از صفر تا صد بود. بدین ترتیب شرکت کنندگان پس از آموزش شیوه اجرای طاقهای بدون قالب (Free-spanning Vaults) طاقی و یادگیری بهینه سازی آنها، طراحی و اجرا کردند.