ساختارهای زنده

هدف این دوره طراحی و اجرای ساختارهایی نو با استفاده از مصالح خشت بود که توسط شرکت کنندگان دوره در محوطه پژوهشکده به اجرا درآمد.