بداهه سرایی با خاک

در این دوره دانشجویان بعد از آشنایی با اصول اولیه معماری خشتی، در بازه یک هفته به صورت آزادانه به طراحی

المانهایی بر روی ماکت و با استفاده از خشتهای کوچک پرداختند. هر گروه پس از آزمایشها و نتیجه گیری، طرح نهایی خود

را در محوطه پژوهشکده در مقیاس واقعی به اجرا درآورد. بخش دوم از دوره یعنی اجرا در مقیاس واقعی، خود یک هفته به

طول انجامید و اصلاحات لازم در این مقیاس بر روی پروژه ها در حین کار انجام شد.