پروژه

مدرسه برای پناهندگان سوری

مدرسه برای پناهندگان سوریه

این پروژه به سفارش کارخانه داربست سازی پیلوسیو که در شمال شرقی ایتالیا واقع شده برای پناهندگان سوریه ای ساکن

در اردن طراحی و اجرا شد.

هدف استفاده از داربستهای کارخانه بود به شیوه ای که پروژه توسط نیروی محلی قابل اجرا باشد و پس از برچیده شدن

کمپ پروژه قابلیت جابجایی داشته باشد. به این منظور در شکل گیری بدنه پروژه از مصالح موجود در کف زمین یعنی سنگ

ریزه و شن استفاده شده که پس از برچیده شدن ِ پروژه بدون تغییر و آلایندگی به زمین برمیگردد، همچنین دیتیل داربستها به

ما این اجازه را میدهد که اسکلت داربستی بنا به راحت مانند لِگو از هم باز شده و در مکان دیگری برپا شود.

یکی از این مدارس در کمپ پناهندگان الزعتری توسط پناهجویان و دیگری در پارک ملکه رانیا در عمان، توسط مهاجرین

مصری به اجرا درآمد.

مکان: اردوگاه پناهندگان زعتری، اردن

ساخته شده توسط: پویا خزائلی و پناهندگان سوری از اردوگاه پناهندگان زعتری

همکار پروژه: Relief International

حمایت شده توسط: JHCO – سازمان خیریه هاشمی اردن

طراح اصلی: کامرون سینکلر و پویا خزائلی

تیم: لوکا دریگانی، پویا خزایی، داریو روستایان و کامرون سینکلر

هزینه کل ساخت: 30,000 یورو

اندازه: 16 متر × 16 متر