پروژه

دو پروژه برای پناهندگان افغان

دو پروژه برای پناهندگان افغان

این پروژه به سفارش سازمان پناهندگان نروژ و در کمپ پناهندگان افغان در نزدیکی شهر بردسیر – استان کرمان به اجرا

درآمد. هدف اصلی استفاده از ساکنان کمپ برای اجرای پروژه و تولید مصالح بود. بسیاری از ساکنان کمپ با شیوه اجرای

بناهای خشتی و تولید خشت آشنا هستند و تمام این پروژه از صفر تا صد با دست ساکنان کمپ به اجرا درآمد. به این

ترتیب هزینه صرف شده در داخل کمپ جریان یافت و نه تنها اشتغال در دوران ساخت برای ساکنان ایجاد شد بلکه فن تولید

و ساخت در دل کمپ زنده شد و نسل جدید کمپ نیز از مهارت ساخت برخوردار شد. دو پروژه ای که به عنوان پروژه های

پایلوت مسکونی در این روند به اجرا درآمدند یکی با سقف گنبدی است که امروز برای آموزش و رصد شناسی مورد استفاده

قرار میگیرد و دیگری سقفی صاف و تیرپوش دارد که امروز به آرایشگاه زنانه تبدیل شده.

مکان: اردوگاه پناهندگان افغان، کرمان، ایران مساحت سایت: 10 × 10 متر

مساحت مداخله: 30 متر مربع

ماده:  خشت

تعداد آجرها: 6,000 (25 × 25 × 10 سانتی‌متر)

تکمیل: اکتبر 2012

کارفرما: شورای پناهندگان نروژ

پشتیبانی شورای پناهندگان نروژ: روبرتو ویلا-سکستو، آرژنگ عبدالهی، شیوا زنددل

پشتیبانی معماری برای بشریت: کیت استوهر، فردریکا زیپ

معماران اصلی: پویا خزائلی پارسا، مهرنوش خالوقی

تیم طراحی: بهار امیری نانلو، نسیم وکیلی، محمد عبدالرضازاده، ساناز جعفری

همکار: الیاس باقه